تاریخ و ساعت

Saturday : 15/06/2024

مناسبت ها

حدیث روز

تبریک تولد

درج مطلب

از دیگر مصوبات جلسه انجمن رابط های انجمن پایه های درسی مشخص شدند:
آقای حسینی با حفظ سمت منشی رابط پایه هفتم
خانم علیزاده و خانم عاطف رابط انجمن پایه هشتم
خانم سلیمانی و خانم رحیمی رابط انجمن پایه نهم

درج مطلب

در جلسه امروز هیئت رئیسه انجمن اولیاء و مربیان انتخاب شد.
دکتر علی سنبلی رئیس انجمن
مهندس سعید زربخش نائب رئیس
دکتر حسینی منشی انجمن

درج مطلب

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان 1402/07/13
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار

درج مطلب

آقای دکتر علی سنبلی 
رئیس هیئت امناء و انجمن اولیاء و مربیان
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی